Hồ sơ công bố sản phẩm

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

GIẤY TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 

         

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO

 

CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

i-on Life - Nước uống ion kiềm cao cấp